VIPCLUB777.COM

ข้อกำหนดในการให้บริการ การเข้าใช้งานในเว็บไซต์ VIPCLUB777.COM มีดังนี้

 1. คำจำกัดความ

“เว็บไซต์” หมายถึง VIPCLUB777.COM

“เจ้าของ” หมายถึง เจ้าของผู้ให้บริการเว็บไซต์

“ผู้เข้าใช้” หมายถึงบุคคล บริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เข้าเยี่ยมชมและ /หรือใช้เว็บไซต์ VIPCLUB777.COM

“ข้อกำหนด” หมายถึง ข้อกำหนดในการให้บริการ การเข้าใช้งานในเว็บไซต์ VIPCLUB777.COM

 

 1. การยอมรับข้อกำหนด

การใช้เว็บไซต์นี้จะต้องได้รับการยอมรับตามข้อกำหนด โดยผู้เข้าใช้บริการที่เข้าเยี่ยมชมและ / หรือใช้เว็บไซต์ ต้องยอมรับข้อกำหนดที่แสดงในหน้านี้

 

 1. การแก้ไขข้อกำหนด

เจ้าของหรือบุคคลที่ถูกวานจ้างจากเจ้าของสามารถแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 1. คำอธิบายของบริการ

VIPCLUB777.COM เป็นเว็บไซต์ที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การพนัน หรือ คาสิโนออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเท่านั้น ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์อาจมีการกล่าวถึงข้อความดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ ของการเล่น เกมพนัน รวมทั้งการ เล่นคาสิโนออนไลน์
 • คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ ของการเล่น เกมพนัน รวมถึงการ เล่นคาสิโนออนไลน์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ลิงก์อยู่ภายในเนื้อหาของ การพนัน และ คาสิโนออนไลน์ รวมถึงข้อมูลผู้ให้บริการ เกมคาสิโนออนไลน์
 • ข่าว การพนัน บ่อนคาสิโน และ คาสิโนออนไลน์ ที่เกี่ยวข้อง
 • เนื้อหาที่ผู้เข้าใช้เป็นผู้สร้างขึ้นเอง โดยเกี่ยวกับการพนันรวมถึง คาสิโนออนไลน์

เว็บไซต์ไม่ได้ให้บริการเกมการพนัน หรือคาสิโนออนไลน์ โดยใช้เงินจริง และไม่มีการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมจากการใช้เงินจริงเพื่อการเล่นเกมพนันใด ๆทั้งสิ้น

 

 1. การใช้เนื้อหา

VIPCLUB777.COM ใช้เพื่อการเป็นส่วนตัวเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า หรือ ในทางที่เป็นอันตรายต่อเจ้าของ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์กรอื่น ๆ ในทางที่ผิดกฎหมายใด ๆ

ห้ามนำเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์มาทำการคัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์ หรือนำไปแจกจ่ายในลักษณะใดๆ ก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเท่านั้น

 

 1. การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง (Links)

ผู้เข้าใช้ยอมรับว่าเจ้าของหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไซต์ ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ภายนอก หรือ ลิงก์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

เจ้าของจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหา ข้อมูลหรือการบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ภายนอก หรือ ลิงก์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เข้าใช้ หรือบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นผลมาจากการเยี่ยมชมและ / หรือใช้เว็บไซต์ภายนอกหรือ ลิงก์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

ผู้เข้าใช้มีหน้าที่ตรวจสอบกฎและข้อบังคับของเว็บไซต์ภายนอกหรือ ลิงก์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่ตนเลือกเข้าชมและ / หรือใช้งานด้วยตนเอง

เมื่อผู้เข้าใช้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือ ลิงก์เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เสนอบริการการพนันหรือเกมคาสิโนออนไลน์โดยใช้เงินจริง ผู้เข้าใช้มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจของตนที่มีผลกับการใช้บริการดังกล่าว

 

 1. การจับจองสิทธิ์

เจ้าของสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ สิทธิ์เหล่านี้รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • ลิขสิทธิ์
 • เครื่องหมายการค้า
 • สิทธิบัตร
 • สิทธิอื่นๆ

 

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เข้าใช้ บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการใช้เนื้อหาและข้อมูล ทั้งที่มีการเผยแพร่หรือปกปิดไว้ภายในเว็บไซต์

ผู้เข้าใช้ตกลงที่จะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ จากเจ้าของ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตนเอง บุคคล หรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม อันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ทั้งในทางที่ถูกต้องและในทางที่ผิด

 

 1. เนื้อหาที่ผู้เข้าใช้ส่งมา

เนื้อหาใด ๆ ก็ตามจากผู้เข้าใช้ที่ถูกแสดงในเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองและความคิดเห็นของเจ้าของ

ผู้เข้าใช้ที่ส่งเนื้อหามายังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อคำกล่าวนี้:

 • เจ้าของสามารถใช้เนื้อหาที่ส่งมาได้ตามต้องการ
 • เจ้าของสามารถแก้ไขเนื้อหาที่ส่งมาได้ตามต้องการ
 • เนื้อหาต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของบุคคลอื่น
 • เนื้อหาต้องมีความถูกต้องและไม่ขาดตกบกพร่องตามความรู้ความสามารถของผู้เข้าใช้
 • เนื้อหาต้องไม่ละเมิดกฎหมายใด ๆ ตามความรู้ความสามารถของผู้เข้าใช้
 • เนื้อหาต้องไม่ก่อให้เกิดความผิดหรือสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรใด ๆ ตามความรู้ความสามารถของผู้เข้าใช้

 

 1. การแจ้งข้อผิดพลาดที่สงสัยว่ามีการละเลยและ / หรือการละเมิดลิขสิทธิ์

การแจ้งข้อผิดพลาดที่น่าสงสัยว่ามีการละเลยและ / หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่พบในเว็บไซต์ สามารถส่งเรื่องไปทางอีเมล [email protected]

เจ้าของจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาด การละเลยและ / หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ให้มีความถูกต้องที่สุด

 1. ภาษาที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อตกลงฉบับภาษาไทย กับข้อกำหนดในฉบับภาษาใดภาษาหนึ่ง ให้ใช้ข้อบังคับตามฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

 1. การสิ้นสุดข้อตกลง

ข้อกำหนดเหล่านี้ จะถูกบังคับใช้จนกว่าจะสิ้นสุดหรือยกเลิกการให้บริการของเว็บไซต์ หรือผู้เข้าใช้สามารถยกเลิกข้อกำหนดได้ตลอดเวลาโดยการหยุดใช้เว็บไซต์ด้วยตัวท่านเอง และเว็บไซต์สามารถยุติข้อตกลงในส่วนที่เกี่ยวกับผู้เข้าใช้ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงสาเหตุหรือปัญหา ที่ก่อให้เกิดการยุติผู้เข้าใช้งานในเว็บไซต์

 1. ข้อกำหนดบังคับใช้

ในกรณีที่ข้อใดในข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่สามารถใช้บังคับได้ในเขตอำนาจกฎหมายหรืออำนาจศาลของพื้นที่นั้น ๆ ข้อกำหนดดังกล่าวอาจไม่มีผลบังคับใช้ แต่ข้ออื่น ๆทั้งหมดจะยังคงใช้อยู่ตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้

 1. ข้อมูลการติดต่อ

โปรดดูหน้า “ติดต่อเรา” เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

 

 1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หน้าต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้